Agata Eratowska-Popiołek, Terapeuta TSR, Mediator pojednawczy

Osoba współpracująca z ośrodkiem

Jestem terapeutą TSR – ukończyłam I i II stopień szkolenia w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Ukończyłam I stopień szkolenia Porozumienie bez przemocy (NVC)

Jestem mediatorem pojednawczym- przeszłam szkolenie  i trening mediatorów I  i II stopnia zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministerstwie Sprawiedliwości

Jestem familiologiem – absolwentką Instytutu Studiów nad Rodziną (dzisiaj UKSW w Warszawie)

Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe z zakresu relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień

 

Pracuję z osobami dorosłymi.

Zapraszam serdecznie,

Agata Eratowska-Popiołek

www.psychoterapia-tsr.com

psychoterapiatsr@gmail.com

+48 789 063 630

TSR Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

Metoda terapeutyczna zakładająca osiągnięcie przez Klienta określonego celu przez poszukiwanie najbardziej optymalnego rozwiązania dla sytuacji, w jakiej Klient się znalazł.

TSR jest stosunkowo nowym nurtem w psychoterapii. Pojawiła się w latach siedemdziesiątych w Stanach Zjednoczonych w Millwauke w centrum Brief Family Therapy. Za pionierów tej metody uważa się Steve'a de Shazera i Insoo Kim Berga, którzy sięgnęli po myśl Miltona Eriksona i jego sposób leczenia pacjentów oraz metody pracy w Mental Research Institute mieszczącego się w Palo Alto. W Polsce podejście psychoterapeutyczne TSR pojawiło się w 1990 roku.

Celem TSR jest szukanie, wydobywanie i wzmacnianie momentów z życia Klienta, w których ten korzystał ze swoich zasobów i umiejętności. Z pomocą terapeuty Klient szuka momentów zdrowych i odpowiada na pytanie co zrobić, aby dobre momenty podtrzymać i rozwijać.

Według Miltona Eriksona: Pacjenci znają rozwiązania swoich problemów. Oni tylko nie wiedzą, że je znają. TSR zatem nie stawia diagnoz w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, a kierunek pracy determinuje to, co Klient uważa za najważniejsze dla niego. Zasady działania TSR są związane wyłącznie z technikami wspomagania zmian i sposobem ich skutecznego stosowania, dlatego, skupiając się na tym co pomaga Klientowi i jakie zachowania sprawdzają się w jego życiu, terapia TSR wzmacnia akceptację perspektywy patrzenia Klienta na własne życie.
 
Terapia TSR nakierowana jest na teraźniejszość i przyszłość - jeżeli podczas terapii eksploruje się przeszłe doświadczenia zawsze czyni się to w perspektywie użyteczności przeszłych doświadczeń dla unaocznienia co w Kliencie jest dobre i korzystne dla niego oraz uwydatnienia nieuchronności zmian w życiu Klienta.

TSR jest terapią krótkoterminową, bowiem stosuje się tylko taką ilość interwencji terapeutycznych, która umożliwi Klientowi osiągnięcie obranego przez niego celu.


Mediacje

Mediacje to sposób doprowadzenia do rozwiązania konfliktu lub sporu, który satysfakcjonuje obie zwaśnione strony szukające świadomego porozumienia przy udziale mediatora - osoby niezależnej w konflikcie, łagodzącej powstające napięcia oraz pomagającej w wypracowaniu kompromisu.

Mediacje stosuje się w celu:

rozwiązywania problemów rodzinnych związanych z:
- podziałem obowiązków
- gospodarowaniem pieniędzmi
- konfliktami spadkowymi
- wychowaniem dzieci
- opieką nad starszymi członkami rodziny
- sposobem spędzania wolnego czasu

naprawiania relacji rodzinnych przy jednoczesnej próbie rozwiązania sporu.

rozwiązywania problemów w rodzinach adopcyjnych i rodzinach zastępczych:
- między rodzeństwem
- między rodzicami, a dziećmi
- w relacjach z biologiczną rodziną dziecka

rozwiązywania problemów międzypokoleniowych:
- między teściowymi, a synową lub zięciem
- między rodzicami i dziećmi
- między dziadkami i wnukami

rozwiązywania problemów małżeństw i par żyjących w powtórnych związkach

osiągania porozumienia w sprawach wspólnych przy planach separacji:
- opieka nad dzieckiem
- alimenty
- decyzja o wyborze przedszkola lub szkoły
- decyzja na temat spraw mieszkaniowych
- decyzja na temat finansów

Metoda mediacji kieruje się pięcioma podstawowymi zasadami:

1. Akceptowalność
zarówno mediator jak i zasady mediacji muszą być zaakceptowane przez obydwie Strony. Również proces uzgadniania na drodze mediacji, a także wypracowane rozwiązanie muszą być w pełni zaakceptowane przez obydwie Strony.

2. Bezstronność
mediator nie staje po żadnej ze Stron konfliktu. Nie ocenia i nie określa winnych, natomiast stara się by każdy uczestnik mediacji miał tyle samo przestrzeni na określenie swych interesów, uczuć i potrzeb.

3. Dobrowolność
udział w mediacji jest dobrowolny, co oznacza, że każdy uczestnik mediacji ma prawo do decyzji, czy chce wziąć udział w mediacji oraz na którym etapie postępowania chce zakończyć proces mediacji.

4. Neutralność
mediator nie przekonuje żadnej ze Stron, które rozwiązanie jest najlepsze, nie sugeruje rozwiązań, lecz akceptuje każde rozwiązanie, które jest satysfakcjonujące dla obu Stron.

5. Poufność
wszystkie informacje powiedziane podczas sesji mediacyjnej, jak i podjęcie mediacji, jej przebieg i efekty są obięte tajemnicą. Mediator nie może zostać powołany na świadka w sprawie, której dotyczy mediacja, co daje Stronom poczucie bezpieczeństwa.

Mediacje są skierowane do:

małżeństw
rodziny
pracowników i pracodawców
nauczycieli i rodziców oraz wszystkich, którzy konflikt lub spór chcą rozwiązać ugodowo i pozasądowo.